آپلود تک"

زندگی را به تمامی زندگی كن.

در دنیا زندگی كن بی آنكه جزئی از آن باشی.

همچون نیلوفری باش در آب ،

زندگی در آب ، بدون تماس با آب!

زندگی به موسیقی نزدیكتر است تا به ریاضیات!

ریاضیات وابسته به ذهن اند

و زندگی در ضربان قلبت ابراز وجود میكند!

 

زندگی سخت ساده است!

خطر كن!

وارد بازی شو !

چه چیزی از دست می دهی؟

با دستهای تهی آمده ایم،

و با دستهای تهی خواهیم رفت.

نه ، چیزی نیست كه از دست بدهیم،

فرصتی بسیار كوتاه به ما داده اند،

تا سرزنده باشیم،

تا ترانه ای زیبا بخوانیم،

و فرصت به پایان خواهد رسید.

آری اینگونه است كه هر لحظه غنیمتی است!

 

مرگ تنها برای كسانی زیباست كه،

زیبا زندگی كرده اند!

از زندگی نهراسیده اند!

شهامت زندگی كردن را داشته اند!

كسانی كه عشق ورزیده اند،

دست افشانده اند،

و زندگی را جشن گرفته اند!

پس؛

هر لحظه را به گونه ای زندگی كن،

كه گویی واپسین لحظه است.

و كسی چه میداند؟

شاید آخرین لحظه باشد!

 (( اوشو))