آپلود تک

برای خوش بخت بودن به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن!

-نمی توانم فرمول موفقیت را به شما بدهم اما می توانم فرمول شکست را برایتان بنویسم :
بکوشید همه را راضی کنید.
- رنج بزرگ یك انسان این است كه عظمت او و شخصیت او در قالب فكرهای كوتاه، در برابر نگاههای پست و پلید، و احساس او در روحهای بسیار آلوده و اندك و تنگ قرار گیرد انسانیت حد و مرزی نمیشناسد .قبل از آنكه دارای هویت زن و یا مرد بودن باشیم .انسانیم و تكلیف آدمیت از جنسیت بالاتر است.همدیگر را به این نام بشناسیم ، مقام بالاتری داریم.

- تقوا تنها سلاح مجاهد است و تهمت ، تنها سلاح منافق.

- سه مرحله در زندگی وجود دارد:
مرحله اول مرحله دست و پا زدن در میراث گذشتگان است.
دومین مرحله طغیان به آنچه تحمیل شده است.
مرحله ی سوم مرحله ی بازیابی خویشتن و شناخت و پذیرفتن ارزش های اصیل

خدایا : به من قدرت تحمل عقیده مخالف ارزانی کن .
خدایا : خودخواهی را چندان در من بکش ، یا چندان بر کش ، تا خودخواهی دیگران را احساس نکنم ، و از آن در رنج نباشم .
خدایا : اندیشه و احساس مرا در سطح پائینی میاور که زرنگی های حقیر و پستی های نکبت بار و پلید شبه آدم های اندک را متوجه شوم ، چه ، دوست تر می دارم بزرگواری گول خور باشم تا، همچون اینان ، کوچکواری گول زن .
خدایا : بر اراده ، دانش ، عصیان ، بی نیازی ، حیرت ، لطافت روح ، شهامت و تنهایی ام بیفزای .
خدایا : رحمتی کن تا ایمان ، نام و نان برایم نیاورد ، قوتم بخش تا نانم را ، و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم ، تا از آنها باشم که پول دنیا را می گیرند و برای دین کار می کنند ، نه آنها که پول دین می گیرند و برای دنیا کار می کنند