آپلود تک

1-  طوری حرف بزنید و رفتار كنید كه انگار شما پیشاپیش به كسی كه می خواهید تبدیل شده اید.

 

2-  احساسات دیگران را درك كنید. در مورد موضوعی كه گفته شده فكر كنید و از طرف مقابل درباره ی موضوع سوال كنید.

 

3-  اگر میخواهید دیگران به شما حرفی بزنند كه عزت نفستان افزایش یابد ، كاری كنید كه عزت نفس آنها هم زیاد شود. به دیگران احساس مهم بودن بدهید. انتقاد و گله و شكایت نكنید. اگر نمی توانید حرف خوبی بزنید پس بهتر است هیچ چیزی نگویید.

 

4-  همیشه آراسته به نظر برسید.

 

5-  به همه جوانب توجه داشته باشید. هر حركت كوچكی و هر صحبتی كه بكنید عاملی است برای موفق شدن شما.

 

6-  نسبت به خود احساس خوبی داشته باشید.

 

7-  هرچه با دیگران بهتر رفتار كنید ، آنها با شما مهربان تر رفتار میكنند.