آپلود تک
شما با لباس های بیرون به رختخواب نمیروید، اما برخی از مردم با ذهنی پر از غم به خواب میروند و بعد شكایت می كنند كه خوب نخوابیده اند و روز بعد ....

خسته هستند. خیاطی می گفت : اگر شب ها جیب های لباسها را خالی كنید، لباسها زیباتر به نظر میرسد و بیشتر عمر خواهند كرد.دوستی میگفت من قبل از خواب ، اشیایی مثل خودكار، كلید، پول خردو دستمال را از جیبم درمی آورم و آنها را مرتب روی میز میگذارم. چیزهای زاید مثل خرده كاغذ و ... را به درون سطل زباله میریزم. با این كار، احساس میكنم كه همه چیز تمام شده و بار آنها از ذهنم خارج گردیده است.

این دوست میگفت : یكشب ، وقتی كه مشغول این كار بودم به نظرم رسید كه ممكن است خالی كردن ذهن نیز مانند خالی كردن جیب باشد. همه ما در طی روز، مجموعه ای از آزردگی، پشیمانی ، نفرت و اضطراب را جمع آوری میكنیم. اگر اجازه دهیم كه این افكار انباشته شوند ، ذهن را سنگین میكنند و عامل مختل كننده در آگاهی میشوند سپس تصور كردم كه این زباله های ذهن را باید در زباله دانی خیال ریخت. ای كار، باعث احساس آرامش و رها شدن از باورهای ذهنی میشود و خواب را آسانتر میكند. ذهن كه به این ترتیب از عوامل انرژی خوار پاك شده است می تواند با استراحت كردن قوایش را تجدید كند.