در هر صورت دوستت دارم !

در كتاب (( سوپ جوجه برای روح های رمانتیك)) مردی به نام جو هاردینگ نوشته است :

صبح روز جمعه بود و كارمند بلاخره تصمیم میگیرد كه از رئیسش درخواست ترفیع كند.قبل از رفتن به محل كار ، با همسرش درباره كاری كه تصمیم به انجامش گرفته ، صحبت كرده بود.

در تمام طول روز عصبی و نگران بود. در نهایت ، اواخر بعدازظهر ، شهامت رفتن به نزد كارفرما را یافت و همان طور كه مرد كارمند میخواست ، رئیس با درخواست ترفیعش موافقت كرد.

مرد، سرافراز به خانه رسید و با میز زیبایی با بهترین ظروف چینی و شمع های روشن روبه رو شد. عطر خوراك مخصوص جشن را استشمام كرد و حدس زد احتمالا كسی از اداره به همسرش زنگ زده و خبر داده است! او را در آشپزخانه یافت و با شوق و ذوق ، تمام جزئیات خبر خوبش را توضیح داد ...

هنگام صرف غذا ، مرد كنار بشقابش ، یاداشت چاپی هنرمندانه ای را با این مضمون دید: تبریك ، محبوب من! میدانم كه ترفیع گرفته ای ! این شام برای اثبات اینكه چقدر دوستت دارم ، ترتیب داده شده است.

سپس ، مرد در حالی كه برای كمك به همسرش برای سرو دسر به آَشپزخانه می رفت، متوجه شد كه كارت دیگری از جیب همسرش افتاد. آن را از روی زمین برداشت و خواند: درباره نگرفتن ترفیع نگران نباش!‌ تو به هر حال استحقاق آن را داری !‌ این شام برای اثبات عشقم به تو تهیه شده است.